شرکت پرماکو

تولید کننده قطعات ریلی،واسطه ای و مجموعه های صنعتی