شرکت پرماکو

تولید کننده قطعات ریلی،واسطه ای و مجموعه های صنعتی

خم کاری لوله و پروفیل

تنوع شعاع خم در زانوئی های استاندارد توسط کارجانجات لوله سازی زیاد نمی باشد. لذا طراحان و سازندگان تجهیزاتی که لوله بعنوان یک المان یا عضو در آنها گرفته می شود به دلایل مختلف ملزم به استفاده از دستگاههای خمکاری جهت ایجاد خم های مورد نظر خود می گردند. اهم این مسائل عبارتند از:

  • محدودیتهای فضا
  • هندسه طرح
  • رعایت محدویتهای هیدرولیکی جهت کاهش افت فشار
  • نیاز به دستگاههای سنگین برای خمکاری لوله با شعاع خم کوچک